Czl. Tsiku Chucango with Black Eco Pot for Retail Orders

$32.00

Out of stock

Czl. Tsiku Chucango (W. amazonica x Czl. Amazing).  Great hybrid in 3″- 4″ pot.  Very limited.

Black Eco Pot included for Retail Orders.

Weight 1 lbs
Shopping Cart
Scroll to Top